สูตรการคำนวนหาปริมาตรไม้

 

ตารางแปลงหน่วยต่อหน่วยของอเมริกา

ในทางการค้า เราซื้อและขายไม้แปรรูปจากอเมริกาและยุโรปโดยมีหน่วยเป็น คิวฟุต (f3) และปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์เมตร (m3)

 

สูตรในการคำนวนไม้

 

สูตรที่ 1 (คำนวนไม้จากอเมริกา) ใช้ในกรณีที่ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็นฟุต สูตรดังนี้
กว้าง(นิ้ว) x ยาว(ฟุต) x หนา(นิ้ว) x จำนวนแผ่นหารด้วย 144= คิวฟุต (f3) หารด้วย 35.315 ลูกบาศก์เมตร (m3)
ตัวอย่างเช่น ไม้หนา 1" กว้าง 5" ยาว 7 ฟุต จำนวน 5 แผ่นคิดดังนี้
1" x 5" x 7" x 5 แผ่น หาร 144 = 1.22 คิวฟุต(f3) หารด้วย 35.315 = 0.04 ลูกบาศก์เมตร (m3)

 

สูตรที่ 2 (คำนวนไม้จากยุโรป) ใช้ในกรณีที่ ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็น ซ.ม. สูตรมีดังนี้
กว้าง(ซ.ม.) x ยาว(ซ.ม.) x หนา(ซ.ม.) x จำนวนแผ่น หารด้วย 1,000,000 x 35.315
ตัวอย่างเช่น ไม้หนา 2.6 ซ.ม. ( 1 นิ้ว) กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 230 ซ.ม. จำนวน 1 แผ่น คิดดังนี้ 2.6 x 16 x 230 x 1 แผ่น หาร 1,000,000 = 0.010 x 35.315 = 0.35 คิวฟุต (f3)